REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný formulár na stiahnutie pri vrátení tovaru → Formulár

Pre povahu tovaru neposielať tovar ako listovú zásielku na poštu. Takto zaslané zásielky nám nebudú doručené. Tovar je potrebné zaslať ako balík priamo na Adresu Michalovská 43, 040 11 Košice. 

Reklamačné konanie sa začína dátumom prijatia tovaru predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu tiahome.sk – T-Home Slovakia s.r.o. Skontrolujte si tovar okamžite po prevzatí. Nekompletnosť dodaného tovaru doporučujeme reklamovať bezodkladne.

Záručná doba

 1. Na všetky výrobky je poskytovaná záruka stanovená zákonom 24 mesiacov. Prevzatím tovaru kupujúci akceptuje záručné podmienky výrobcu, ako aj spôsob reklamácie a to bez akýchkoľvek výhrad, tak ako je to nižšie uvedené.
 2. Tovar pred uplynutím 24 mesiacov od zakúpenia, je potrebné reklamovať s kompletným príslušenstvom. Doba vybavenia reklamácie takéhoto tovaru nemôže presiahnuť 30 dní. Predávajúci môže poskytnúť iný spôsob riešenia reklamácie, výmenou za podobný výrobok, prípadne za iný tovar v aktuálnej hodnote reklamovaného tovaru, so súhlasom kupujúceho. Pri reklamácii nad rámec zákona (viac ako 24 mesiacov) kupujúcemu nevzniká nárok na vrátenie peňazí/odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Reklamácia nemusí byť uznaná v prípade:

 • bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním a vady vyvolané neodborným zásahom.
 • vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti ako dôsledok bežného opotrebenia z používania v priebehu záručnej lehoty.
 • opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania, preťaženia, znehodnotenia podšívky.
 • opotrebenie v dôsledku nedodržiavania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby.
 • mechanické poškodenie (deformácia v dôsledku nesprávneho nosenia, odretia, pretrhnutia a prerezania vrchného alebo spodného materiálu ostrými predmetmi, poškodenia uplynutím 6 mesiacov od kúpy tovaru).
 • na tovar, na ktorom boli v záručnej dobe prevedené akékoľvek opravy a úpravy okrem bežnej údržby.
 • vady, na ktorých nebola uplatnená reklamácia včas a riadne a naďalej dochádzalo k používaniu poškodeného tovaru zákazníkom.

Postup pri reklamácií tovaru

Po zistení závady je zákazník povinný ihneď prestať vec používať a závadu podľa možnosti čo najskôr nahlásiť, resp. prekonzultovať s našimi pracovníkmi telefonicky, e-mailom, alebo osobne v predajni.

Pri uplatňovaní záručnej opravy je kupujúci povinný predložiť / zaslať:

 1. reklamovaný tovar s kompletným príslušenstvom
 2. kópiu dokladu o zakúpení s dátumom predaja reklamovaného produktu
 3. podrobný popis závady

Ak vyššie uvedené podmienky nebudú splnené reklamácia nebude uznaná ako záručná.

Pri použití zásielkovej služby alebo iného dopravcu, doporučujeme skontrolovať zásielky pred prevzatím. V prípade poškodenia zásielky, je potrebné ihneď náhlasiť túto udalosť u prepravcu, požiadať prepravcu o spísanie škodového zápisu a zásielku
doporučujeme neprevziať. V prípade prevzatia zásielky informujte o vzniknutej situácii
predávajúceho telefonicky (+421908859950), alebo písomne na adresu T-Home s. r. o. Michalovská 43, 040 11 Košice, alebo prostredníctvom e-mailu (info@tiahome.sk). Po obdržaní škodového zápisu, bude zákazník čo najrýchlejšie informovaný predajcom o ďalšom postupe reklamácie.

Reklamácia výrobku v záručnej dobe:

 • ak ide o odstrániteľné poškodenie, ktoré možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby mu bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru.
 • ak ide o neodstrániteľné poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, Kupujúci má právo na výmenu veci za novú.  Ak Predávajúci nemôže vymeniť tovar za rovnaký v rámci reklamácie z dôvodu vypredania alebo ukončenia výroby dodávateľom, má Kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí.

Doprava tovaru

Pokiaľ nie je možné odovzdať tovar osobne na reklamáciu môže byt poslaný. Reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru predávajúcim, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred koncom záruky doporučujeme zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné. Tovar zabaľte v prípade jeho zasielania do dostatočne pevného náhradného obalu (napr. primeraná kartónová krabica) tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave.
O ukončení reklamačného konania je zákazník oboznámený sms-kou alebo e-mailom.

Najčastejšie problémy pri uplatňovaní reklamácie:

 1. Nesprávne čistenie výrobku. Zákazník si neprečíta zásady správneho používania a ošetrovania našich výrobkov a nekorektne zaobchádza s produktom.
 2. Reklamácia parametrov, ktoré výrobca negarantuje. Zákazníci niekedy očakávajú od výrobkov vlastnosti, ktoré výrobca nezaručuje. Prosím pred kúpou výrobku konzultujte jeho parametre s našimi predajcami. Prípadne si výrobok nechajte predviesť.
 3. Nespokojnosť s dobou vybavovania reklamácie. Predávajúci musí každý výrobok testovať a v prípade jeho zaneprázdnenosti to nie je možné urobiť na počkanie. Čím sa doba reklamácie predĺži.

Základné informácie a reklamácia/výmena tovaru

Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy a tovar vrátiť v súlade so zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 14 dní.

Na tovar zakúpený na tiahome.sk sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov. Ku každému tovaru je priložená faktúra, ktorá slúži ako záručný doklad.

Reklamáciu na tovar môžete uplatniť prostredníctvom nášho Formulára TU,  ktorý je potrebné stiahnuť a pribaliť so zásielkou na reklamáciu, alebo výmenu tovaru. Formulár môžete zaslať aj prostredníctvom e-mailu na info@tiahome.sk

Postup pri vrátení/výmene tovaru

1. Vrátený tovar starostlivo zabaľte s pôvodnými štítkami, nenosený, nepoškodený,  vložte do krabice, alebo bezpečnostného sáčku a spoločne s vyplneným a podpísaným formulárom vrátenia odošlite na adresu.

2.Spôsob, akým si želáte v prípade schválenia reklamáciu vyriešiť:

 • výmena tovaru za nový
 • vrátením peňazí

3. Vrátenie platby a výmena tovaru prebehne do 3 – 5 pracovných dní od momentu overenia Vašej zásielky. Vo výnimočných situáciách môže byť táto doba predĺžená maximálne do 14 dní.

Tovar, ktorý si želáte reklamovať nám zašlite čistý, spolu s vyplneným  formulárom na adresu T-Home Slovakia s.r.o.
Michalovská 43, 040 11 Košice
.

Aby bola zásielka doručená priamo k nám, zašlite ju priamo na adresu bez dobierky. Reklamovaný tovar je možné priniesť na uvedenú adresu aj osobne.

Pri výmene tovaru hradí zákazník poštovné za tovar, ktorý nám pošle na výmenu.  

O vybavení reklamácie Vás budeme informovať ihneď po jej spracovaní, ktoré prebehne v čo najkratšom čase, v prípade potreby posúdenia stavu reklamovaného tovaru najneskôr do 30 dní.

Alternatívne riešenie sporov.

Podľa zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30dní odo dňa jej odoslania.
Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
Návrh musí obsahovať:
 • a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 • b)presne označenie predávajúceho,
 • c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočnosti,
 • d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
 • e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho  so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
 • f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu.
K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.
Strany sporu sú povinné spolupracovať so subjektom alternatívneho riešenia sporov a poskytovať mu potrebnú súčinnosť na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle.
Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátanie dane z pridanej hodnoty. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia

sporu.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov:
V Košiciach 1.2.2022