REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačné konanie sa začína dátumom prijatia tovaru predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu tiahome.sk – TiaHome Košice, s.r.o. Skontrolujte si tovaru okamžite po prevzatí. Nekompletnosť dodaného tovaru je možné reklamovať najneskôr do 24 hodín od okamihu prevzatia tovaru. Reklamácie na nekompletnosť dodaného tovaru nebudú po tejto lehote uznané!

ZÁRUČNÁ DOBA

1. Na všetky výrobky je poskytovaná záruka stanovená zákonom 24 mesiacov. Prevzatím tovaru kupujúci akceptuje záručné podmienky výrobcu, ako aj spôsob reklamácie a to bez akýchkoľvek výhrad, tak ako je to nižšie uvedené.

2. Tovar pred uplynutím 24 mesiacov od zakúpenia, je potrebné reklamovať s kompletným príslušenstvom. Doba vybavenia reklamácie takéhoto tovaru nemôže presiahnuť 30 dní. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo na spôsob riešenia reklamácie, výmenou za podobný výrobok, prípadne za iný tovar v aktuálnej hodnote reklamovaného tovaru. Pri reklamácii nad rámec zákona (viac ako 24 mesiacov) kupujúcemu nevzniká nárok na vrátenie peňazí/odstúpenie od kúpnej zmluvy.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE:

– bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním a vady vyvolané neodborným zásahom.

– vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti ako dôsledok bežného opotrebenia z používania v priebehu záručnej lehoty.

– opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania, preťaženia, znehodnotenia podšívky.

– opotrebenie v dôsledku nedodržiavania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby.

– mechanické poškodenie.

– na tovar, na ktorom boli v záručnej dobe prevedené akékoľvek opravy a úpravy okrem bežnej údržby.

– vady, na ktorých nebola uplatnená reklamácia včas a riadne a naďalej dochádzalo k používaniu poškodeného tovaru zákazníkom.

POSTUP PRI REKLAMÁCIÍ TOVARU

Po zistení závady je zákazník povinný ihneď prestať vec používať a závadu podľa možnosti čo najskôr nahlásiť, resp. prekonzultovať s našimi pracovníkmi telefonicky, e-mailom, alebo osobne v predajni.

Pri uplatňovaní záručnej opravy je kupujúci povinný predložiť / zaslať:

1. reklamovaný tovar s kompletným príslušenstvom

2. kópiu dokladu o zakúpení s dátumom predaja reklamovaného produktu

3. podrobný popis závady

Ak vyššie uvedené podmienky nebudú splnené reklamácia nebude uznaná ako záručná.

V prípade, že bol dodaný poruchový tovar, t.j. produkt je výrazne poškodený, kupujúci má nárok na výmenu za iný kus. Podmienkou je oznámiť túto skutočnosť do 24 hodín po obdržaní tovaru.

Reklamáciu mechanicky poškodenej veci je kupujúci povinný uplatniť pri osobnom odbere ihneď. Pri použití zásielkovej služby alebo iného dopravcu sa reklamácia riadi príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a zákazník uplatňuje reklamáciu u prepravcu. Náklady na dopravu hradí kupujúci.

RIEŠENIE REKLAMÁCIE NEOPRAVITEĽNÉHO VÝROBKU V ZÁRUČNEJ DOBE:

V takomto prípade kupujúcemu ponúkneme adekvátny produkt, ktorý parametrami plne nahradí neopraviteľný výrobok. Ak sa daný výrobok už nevyrába a nie je možná ani náhrada, kupujúcemu budú vrátené peniaze v aktuálnej cene výrobku, aby mal možnosť zakúpiť si taký istý výrobok. Ak sa už identický výrobok nedá kúpiť, bude mu vyplatená posledná oficiálne zverejnená cena. Tieto postupy sú bežné a celosvetovo zaužívané, lebo riešia problém neustáleho prudkého znižovania cien výrobkov a nepoškodzujú ani jednu zo zúčastnených zmluvných strán.

DOPRAVA TOVARU

Pokiaľ nie je možné odovzdať tovar osobne na reklamáciu môže byt poslaný. Reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru predávajúcim, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred koncom záruky doporučujeme zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné. Tovar zabaľte v prípade jeho zasielania do dostatočne pevného náhradného obalu (napr. primeraná kartónová krabica) tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave.
O ukončení reklamačného konania je zákazník oboznámený sms-kou alebo e-mailom. Zákazník je povinný si reklamovaný tovar vyzdvihnúť čo najskôr. Po 10 dňoch po oznámení o vybavenej reklamácii bude účtovaný poplatok za skladné 0,20€) s DPH za každý deň.
V prípade nezáujmu zákazníka o reklamáciu je tovar odložený po dobu 4 mesiacov. Po uplynutí tejto doby považujeme reklamáciu za bezpredmetnú.

REKLAMUJTE LEN SKUTOČNÉ ZÁVADY

Tovar nesmie byt mechanicky poškodený, inak strácate nárok na záruku.

NAJČASTEJŠIE PROBLÉMY PRI UPLATŇOVANÍ REKLAMÁCIE:

1. Nesprávne čistenie výrobku. Zákazník si neprečíta zásady správneho používania a ošetrovania našich výrobkov a nekorektne zaobchádza s produktom.

2. Reklamácia parametrov, ktoré výrobca negarantuje. Zákazníci niekedy očakávajú od výrobkov vlastnosti, ktoré výrobca nezaručuje. Prosím pred kúpou výrobku konzultujte jeho parametre s našimi predajcami. Prípadne si výrobok nechajte predviesť.

3. Nespokojnosť s dobou vybavovania reklamácie. Predávajúci musí každý výrobok testovať a v prípade jeho zaneprázdnenosti to nie je možné urobiť na počkanie. Čím sa doba reklamácie predĺži.

Alternatívne riešenie sporov

Podľa zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30dní odo dňa jej odoslania.

Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Návrh musí obsahovať:

a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

b)presne označenie predávajúceho,

c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočnosti,

d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,

e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho  so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,

f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu.

 

K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.

Strany sporu sú povinné spolupracovať so subjektom alternatívneho riešenia sporov a poskytovať mu potrebnú súčinnosť na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie altrernatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátanie dane z pridanej hodnoty. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia

sporu.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov:

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s

V Košiciach 1.2.2016

Základné informácie a reklamácia/výmena tovaru

 Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy a tovar vrátiť v súlade so zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 14 dní

 

Na tovar zakúpený na tiahome.sk sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov. Ku každému tovaru je priložená faktúra, ktorá slúži ako záručný doklad.

 

Reklamáciu na tovar môžete uplatniť prostredníctvom nášho Formulára, ktorý bol súčasťou Vášho balíku alebo prostredníctvom e-mailu na info@tiahome.sk

1. Vrátený tovar starostlivo zabaľte s pôvodnými štítkami, nepoškodený,  vložte do krabice spoločne s vyplneným a podpísaným formulárom vrátenia.

2. Uveďte dôvod reklamácie

3.Spôsob, akým si želáte v prípade schválenia reklamáciu vyriešiť:

a) výmena tovaru za nový

b) vrátením peňazí

4. Vrátenie platby a výmena tovaru prebehne do 3 – 5 pracovných dní od momentu overenia Vašej zásielky. Vo výnimočných situáciách môže byť táto doba predĺžená maximálne do 14 dní.

Tovar, ktorý si želáte reklamovať nám zašlite čistý, spolu s vyplneným  formulárom na adresu TiaHome Košice s.r.o, Vihorlatská 54, 04001 Košice.

Aby bola zásielka doručená priamo k nám, zašlite ju priamo na adresu bez dobierky. Reklamovaný tovar je možné priniesť na uvedenú adresu aj osobne.

Pri výmene tovaru účtujeme poštovné vo výške 4,90 €.

O vybavení reklamácie Vás budeme informovať ihneď po jej spracovaní, ktoré prebehne v čo najkratšom čase, v prípade potreby posúdenia stavu reklamovaného tovaru najneskôr do 30 dní.